illusje

Het ego is een denksysteem bedacht om af te scheiden van God, Éénheid, Liefde, Waarheid, dat maakt dat alles wat de egodenkgeest denkt alleen maar dát doel heeft en overeenkomstig ook alleen naar die als zodanig geprogrammeerde afscheidings-reflex kan luisteren. Dat gaat automatisch, want zo is de egodenkgeest geprogrammeerd en reageert als in een reflex.
Bijvoorbeeld, er is een gevoel van ondrust, onvrede, geirriteerdheid, boosheid, chagerijn of wat voor gevoel van onvrede dan ook.
Dan kan ik dat gaan analyseren, op zoek gaan naar een oorzaak buiten mij waarom ik mij zo voel. Dat kan tot een tijdelijke oplossing leiden waardoor ik me tijdelijk even beter voel, maar ik voel ook dat het niet de hoofdoorzaak is. Kortom ik ben mijn ego gedachtes aan het oplossen door opnieuw te kiezen voor ego gedachtes.
Ego genezen met ego. Dat is zoals de wereld met zijn zelfbedachte problemen omgaat. Allemaal tijdelijke oplossingen…

View original post 745 woorden meer

illusje

Wat gedachtes over de uitspraak in (T21.In.1:4):
Ze [de wereld die jij ziet] getuigt van de staat van jouw denkgeest, de uiterlijke weergave van een innerlijke toestand.”

En toen zag ik zo duidelijk weer de vergelijking met een film, wat een prachtig symbool vormt voor deze uitspraak.
Een film is eerst opgenomen en vastgelegd in z’n geheel, en wordt daarna afgespeeld, steeds maar weer.
Zo ook is wat wij onze wereld en onze levens noemen al in één keer ‘opgenomen’ en wordt vervolgens eindeloos opnieuw afgespeeld. Elk denkbaar egoscript is beschikbaar om weer opnieuw afgespeeld te worden.
En net zoals in een film, kijken wij (denkgeest) ernaar. Wij kijken naar onze eigen mentale projectie, maar zijn vergeten dat we dat doen en denken en geloven nu dat wat wij zien en beleven in de film ook echt is wat we zijn en op dat moment gebeurt. Wij lijken dat…

View original post 328 woorden meer

illusje

Er is geen wereld, de wereld die wij denken te zien als denkgeest (niet te verwarren met het brein) is een illusie, zegt ECIW:

“Er is geen wereld! Dit is de kerngedachte die de cursus probeert te onderwijzen. Niet ieder is bereid dit te aanvaarden en ieder moet zo ver gaan als hij zich kan laten leiden
langs de weg die hem naar de waarheid voert.” (WdI.132.6:2-4)

De wereld is een projectie, een projectie door de denkgeest vanuit het onmogelijke afscheidingsidee, dat het mogelijk is afgescheiden te zijn van Eenheid, van God.
Enkel en alleen het geloof in de wereld zoals wij die denken te zien houdt de wereld in stand.
We geloven wat we zien. In de wereld die wij projecteren vindt je daar altijd bewijzen voor terug, als je de symbolen daarvoor tenminste wilt zien. De illusie van de wereld kan ook alleen maar illusies voortbrengen. Als we…

View original post 842 woorden meer

illusje

De egodenkgeest is een vervanging een surrogaat voor wat we werkelijk zijn: Geest. Geest, onveranderlijk één in God, non-dualistisch.
De egodenkgeest is een poging tot afscheiding uit Eenheid, een poging die onmogelijk is, maar toch lijkt te gebeuren.
De reactie op die poging tot afscheiding is weerstand, pijn en lijden, OMDAT het onmogelijk is. En iets wat onmogelijk is, maar toch wordt nagestreefd veroorzaakt weerstand, pijn en lijden. De reactie op die weerstand, pijn en lijden is vasthouden aan de weerstand, pijn en lijden door de projecties daarvan serieus te nemen, als echt te zien en ze als oorzaak te zien. Precies zoals een alcohol of drugsverslaafde zijn pijn probeert te verzachten door nog meer te drinken en drugs te nemen. Zo houdt de egodenkgeest zichzelf in stand door zich te voeden met pijn en lijden. De egodenkgeest bestaat enkel en alleen bij de gratie van zijn eigen pijn en…

View original post 630 woorden meer

Dóór de ervaring (niet eromheen) heen ligt mijn weg van terug herinneren naar Huis, waaruit ik nooit werkelijk ben weggeweest dan alleen in onnodige, onmogelijke dromen van zonde, schuld en angst.

De lessen die ik (denkgeest) leer samen met Heilige Geest en Jezus, zijn symbolen voor mijn Juist-gerichte gedachten, die mijn Gidsen zijn, in de Cursus machtige metgezellen (H.4.I.A.6:11) genoemd.
Daardoor wordt de wereld die ik in eerste instantie gemaakt heb vanuit mijn keuze voor egodenkgeest nu in handen gegeven van Heilige Geest/Jezus Denkgeest, mijn Gids terug naar Huis.
Al mijn ‘speciale’ talenten en dat is alles wat ik in ‘huis’ heb aan karaktertrekken, kenmerken en eigenschappen de hele ‘ego-blauwdruk’ wat mij zogenaamd ‘Annelies’ maakt, kan dan worden her-gebruikt als zeer bruikbaar kostbaar vergevingsmateriaal voor Heilige Geest:

Hoewel elk soort waarneming onwerkelijk is, heb jij die gemaakt en daarom kan de Heilige Geest die goed gebruiken. (T6.II.9:6)

De Heilige Geest leert jou wat het ego gemaakt heeft te benutten om het tegenovergestelde te onderwijzen van wat het ego heeft ‘geleerd. (T7.IV3:3)

Alle vermogens moeten daarom worden overgegeven aan de Heilige Geest, die ze op de juiste manier weet te gebruiken. Hij gebruikt ze alleen om te genezen, want Hij kent jou alleen als heel. (T7.IV.4:1-2)

Als het lichaam een instrument wordt dat jij aan de Heilige Geest geeft om ten behoeve van het verenigen van het Zoonschap te gebruiken, zul jij in iets fysieks niets anders zien dan wat het is. Gebruik het voor de waarheid en je zult het waarheidsgetrouw zien. T8.VII.4:5-6)

De Heilige Geest kan alles wat je Hem geeft voor jouw verlossing gebruiken. Maar wat jij achterhoudt kan Hij niet gebruiken, want zonder jouw bereidwilligheid kan Hij het niet van jou wegnemen. (T8.VIII.4:5-6)

Mijn zogenaamde speciale talenten gaan niet over bepaalde vormen, bepaalde dingen die ik ‘doe’ als lichaam Annelies, zoals mijn keuze voor ego dat doet laten geloven.
ECIW gaat nooit over ‘gedrag’. Het gaat niet over speciaal ‘werk’ dat ik Annelies zou moeten doen voor Hem.
Het gaat over de speciale relatie die we hebben gekozen, namelijk de relatie met ego, oftewel de keuze voor afscheiding.
En inplaats van die keuze kunnen we opnieuw leren kiezen, nu voor Heilige Geest (Juist-gerichtheid van denken) en dan zal het voorheen ego-materiaal worden her-gebruikt en leer-materiaal worden in handen van Heilige Geest zodat het nu de functie zal krijgen van ons uit de droom van zonde, schuld en angst te leiden:

Dat is de manier waarop de Heilige Geest vriendelijk naar speciaalheid kijkt, waarop Hij wat jij gemaakt hebt aanwendt om te genezen in plaats van te schaden. Aan ieder geeft Hij een speciale functie in de verlossing die alleen hij vervullen kan, een rol voor hem alleen. Ook is het plan pas voltooid wanneer hij zijn speciale functie vindt, en de hem toegewezen rol vervult, om zichzelf compleet te maken in een wereld waar incompleetheid de toon aangeeft. (T25,VI.4:3)

De enige rol die wij hebben is de verzoening te aanvaarden voor onszelf, en de voorheen speciale egofunctie wordt daarbij mijn leermateriaal nu in handen gegeven van Heilige Geest.
Ik hoef dus niet van werk te veranderen, te verhuizen, mijn relaties te veranderen, mijn uiterlijk te veranderen oftewel niet mijn zogenaamde speciale relaties te veranderen, of wat dan ook in de vorm te veranderen.
Nee, want wat ik dan doe is de oorzaak op de verkeerde plek zien, namelijk in de vorm, terwijl de oorzaak altijd in de denkgeest ligt en dus kan alleen dáár, op denkgeest niveau de andere keuze en de enige keuze gemaakt worden; die voor Heilige Geest inplaats van die voor ego.
Het is zelfs onmogelijk dat de oorzaak van wat dan ook wat lijkt te gebeuren in mijn wereld in wat voor vorm dan ook ligt. Er is immers geen wereld. De wereld is een PROJECTIE vanuit het geloof in het ego, het geloof in afscheiding.
En een projectie kan alleen verandert worden daar waar de projectie vandaan komt: de bron, de projector, de denkgeest.
Als die omslag van ego naar HG gebeurt (het Wonder) dan zal de projectie anders gezien worden en de andere functie krijgen.
De vorm van de projectie hoeft niet te veranderen, kan wel, maar dat zal dan het gevolg zijn van genezing van de denkgeest, die geen behoefte meer heeft om te projecteren vanuit zonde, schuld en angst.
Zoals eerder is beschreven in de hierboven aangehaalde aanhalingen uit de Cursus:

De Heilige Geest kan alles wat je Hem geeft voor jouw verlossing gebruiken. (T8.VIII.4:5)

Mijn enige functie ligt op denkgeest niveau en daar kan alleen gekozen worden voor ego functie of voor Heilige Geest functie.
Mijn enige Ware Functie is steeds weer opnieuw te kiezen voor Heilige Geest Functie, zoals de volgende lessen aangeven:

62 Vergeving is mijn functie, als het licht van de wereld.
64 Laat me mijn functie niet vergeten.
65 Mijn enige functie is die welke God mij gaf.
66 Mijn geluk en mijn functie zijn één.

En die functie zal mits onder leiding gezet van Heilige Geest zichzelf automatisch uitbreiden vanuit Liefde.
Daarbij zal de projectie automatisch volgen extra bemoeienis door het lichaam Annelies, wat altijd de keuze is voor bemoeienis vanuit de keuze voor luisteren naar egodenkgeest, is daarbij niet nodig:

Een aanzienlijke belemmering bij dit aspect van zijn leerweg is de angst van Gods leraar over de geldigheid van wat hij hoort. En wat hij hoort kan zonder meer heel verbijsterend zijn. Het kan ook ogenschijnlijk helemaal niet van toepassing zijn op het voorliggende probleem zoals hij dat ziet, en kan de leraar zelfs met een situatie confronteren die hem in grote verlegenheid lijkt te brengen. 4Dit zijn allemaal oordelen die geen waarde hebben. Ze zijn van hemzelf en komen voort uit een armoedig zelfbeeld dat hij achter zich zou kunnen laten. Vel geen oordeel over de woorden die tot je komen, maar biedt ze in vertrouwen aan. Ze zijn veel wijzer dan de jouwe. Gods leraren beschikken over Gods Woord achter hun symbolen. 9En aan de woorden die ze gebruiken geeft Hij Zelf de kracht van Zijn Geest, en verheft ze van betekenisloze symbolen tot de Roep van de Hemel zelf. (H.21.5)

Waar zou ik zijn zonder mijn projecties?

illusje

Waar en wat zou ik zijn zonder “mijn” projecties?

… dacht ik toen ik me eerst afvroeg, waar en wat zou ik zijn zonder al mijn lastige, pijnlijke gedachte?
Toen ik de  gedachte terugnam, duidelijk een gedachte van ‘ongenoegen’, en aan m’n J-gerichte kant gaf (HG/J) bleef ik de vorm die ik had geprojecteerd teneinde het ‘ongenoegen’ kwijt te raken in al z’n glorie zien en voelen.
Wacht even… dacht ik, kan ik de gedachte wel terugnemen, en tegelijkertijd de projectie (de vorm dus die het ongenoegen had aangenomen) als iets aparts laten staan?
Nee, dat werkt niet, want de projectie zit aan de gedachte vast.  En zolang ik de projectie als iets los zie van de emotie, werkt terugnemen in de denkgeest niet. De projectie is immers zoals dat in de Cursus staat:

“…de uiterlijke weergave van een innerlijke toestand”(T21.In.1:5).

En is dus altijd nog steeds alleen maar denkgeest…

View original post 343 woorden meer

En weer gebeurde het dat ik hier over wilde schrijven, maar dat al was gebeurd in mei 2016. Blog wel wat aangepast en aangevuld hier en daar.

illusje

Laten we nou eens voor de lol heel rationeel, logisch en als het even kan oordeelloos, gewoon observerend kijken en denken.
En laten we dan voor het gemak de zogenaamde ‘observerende’ eigenschap van de denkgeest als uitgangspunt als bron nemen en al is het maar voor de duur van dit blogje, de aanname aannemen dat er in werkelijkheid alleen EEN mogelijk is en ‘twee’ (dualiteit) onmogelijk is, wat zich ook eigenlijk wel zelf bewijst door het simpele feit dat ‘twee’ (dualiteit) niet blijkt te werken, ook al blijven we proberen tot de dood er op volgt en zelfs dat maakt aan het wanhopige proberen niet een einde.
Waarom we dat blijven proberen tegen beter weten (want voor het gemak vergeten) in, heb ik in het vorige blog uitgelegd. Wat ik ga schrijven geen idee ik laat gedachten gewoon komen en gaan en schrijf ze onderwijl op.

Als er alleen EEN…

View original post 1.243 woorden meer

illusje

De verdediging tegen “kijken” naar de verdediging tegen god is een verdediging die de verdediging verdedigt.

Elke verdediging tegen wat of voor wat dan ook komt hieruit voort en is duidelijk de keuze voor het egodenken.
Niets hoeft verdedigd te worden en niets hoeft niet verdedigd te worden.
De wereld is niets en “niets” hoeft niet verdedigd te worden.
“Niets” verdedigen is een poging om van niets iets te maken, wat alleen maar kan resulteren in nog meer niets.

Ik hoef niets te doen, niets kan niets doen, niets kan niet iets doen.

Opmerkingen zoals, “ja maar ik kan toch niet gewoon maar niets meer doen” is niets meer of minder opnieuw een poging van het ego om van niets iets te maken.

“Niets” is een bedachte angst gedachte van de egodenkgeest, die “niets” gebruikt als verdedigingsmiddel tegen de nietsheid van niets.

De egodenkgeest is daarom niet de beste raadgever…

View original post 197 woorden meer

illusje

‘Angst is een slechte raadgever’, luidt het gezegde en ook ‘Al waar we bang voor zijn is de angst zelf’.
Maar bedenk wel dat de wereld een projectie is vanuit de keuze voor angst. Dat betekent maar één ding dat vechten tegen angst of voor angst nooit werkt en juist angst versterkt, en dat is nu precies het ‘verlossingsplan’ van de keuze voor het egodenken.
De egodenkgeest moet wel in angst geloven, want dat is wat het ego is; het geloof in angst. Angst weg = ego weg. En dat is een heel angstige en tegelijkertijd noodzakelijke gedachte voor de egodenkgeest die zichzelf in stand houdt juist door deze gedachte in stand te houden. Zie daar de vicieuze gesloten gedachte cirkel van het egodenken.

Deze twee bekende hierboven genoemde uitspraken zijn een hele slimme truc van het egodenken en verbergen juist het omgekeerde: Angst is een perfecte raadgever

View original post 256 woorden meer

Naarmate de waarnemende functie van de denkgeest sterker wordt, wordt het gewaarzijn van wat het “ziet” (niet met de ogen, maar met de denkgeest die zich bewust wordt) ook steeds duidelijker.
Het gegeven dat de keuze voor egodenkgeest gebasseerd is op het ego geloof in zonde schuld en angst laat zich in de daaruit voortkomende projectie duidelijk zien in de droom van afscheiding die we ons dagelijkse leven noemen.
Wat de keuze voor egodenkgeest laat zien zijn de getuigen van het geloof in zonde, schuld en angst. De keuze voor egodenkgeest kan alleen nog maar waarnemen waar het in geloofd en voor gekozen heeft: projecties vanuit het geloof in zonde, schuld en angst.
Deze keuze voor het geloof in al die projectie vanuit zonde, schuld en angst laten ogenschijnlijk een wereld zie die alleen nog maar projecties laat zien die druipen van miljarden daarvan gelovende getuigen van het geloof in zonde, schuld en angst.

De in zonde, schuld en angst gelovende denkgeest is niet in staat dit te “zien”. Het zogenaamde zien is overgenomen door de ogen van het lichaam dat de boodschappen vanuit het zogenaamde brein voortkomende geloof in zonde, schuld en angst bevestigt en heel erg waar lijkt zijn. De waarnemende functie van de denkgeest staat nu geheel in dienst van het geloof in zonde, schuld en angst en kan alleen nog maar zonde, schuld en angst waarnemen en het bewustzijn van wat de bron is van die waarnemeningen, namelijk de denkgeest, lijkt volledig verdwenen achter een sluier van vergetelheid.

Het ego-geloof in zonde, schuld en angst wijst altijd naar “buiten”, want het geloof in zonde, schuld en angst zorgt ervoor dat de bron, de keuze in en door de denkgeest voor het geloof in zonde, schuld en angst nu verborgen is en blijft. Gevolg: zonde, schuld en angst worden nu buiten de denkgeest waargenomen en al het waargenomene getuigt nu dan ook van het geloof in zonde, schuld en angst.

Alles wat de denkgeest die vergeet dat deze de bron is van wat het geloofd te zien en nu geloofd dat het een lichaam is dat denkt en kan zien, ziet nu andere lichamen, dingen en situaties die hem iets proberen aan te doen en dat worden dan de “zondebokken” die het zwaar drukkende zeer serieus genomen geloof in zonde, schuld en angst overnemen zodat de zogenaande “ik” onschuldig lijkt.
De Cursus beschrijft dit vreemde onnatuurlijke denksysteem-geloof heel beeldend in (T19.IV.A.i.12,13)

De boodschappers van de angst worden door een schrikbewind afgericht, en ze beven wanneer hun meester ze oproept hem te dienen. 4Want angst is meedogenloos, zelfs voor zijn vrienden. 5Zijn boodschappers sluipen schuldbewust weg in hun hongerige zoektocht naar schuld, want hun meester hongert ze uit, laat ze verkleumen, en maakt ze heel vals, en vergunt ze alleen zich tegoed te doen aan wat ze naar hem hebben teruggebracht. 6Geen enkele flinter schuld ontsnapt aan hun hongerige ogen. 7En in hun bloeddorstig zoeken naar zonde storten zij zich op elk levend wezen dat ze zien, en slepen het schreeuwend voor hun meester, om te worden verslonden.

13.Zend deze bloeddorstige boodschappers niet de wereld in om zich daaraan te goed te doen en de werkelijkheid leeg te zuigen. 2Want ze zullen je berichten brengen van botten, vel en vlees. 3Hun is geleerd naar het bederfelijke op zoek te gaan, en terug te keren met de strot vol bedorven en verrotte dingen. 4Voor hen zijn dergelijke dingen prachtig, want ze lijken hun knagende, razende honger te stillen. 5Want ze zijn uitzinnig van angstpijn, en willen de straf afwenden van hem die ze uitgezonden heeft door hem dat te bieden wat ze dierbaar is.

Het bewijs dat de denkgeest nu alleen nog maar kan “kijken” en waarnemen vanuit het geloof in zonde, schuld en angst en teneinde daar aan te ontsnappen de zonde, schuld en angst buiten zichzelf projecteert, zodat de “ik” onschuldig lijkt, kan elke seconde in elke gedachte en in elke daaruit voortvloeiende projectie worden herkend.
Kijk naar het nieuws, lees de kranten, begeef je op elke vorm van social media en het wordt voortdurend uitgebeeld, we (denkgeest) moeten letterlijk wel blind zijn om het niet te zien.

En dat is aan de hand, de denkgeest is blind geworden en geloofd en ziet nu alleen nog dmv zijn geprojecteerde geloof in zonde, schuld en angst in al z’n grillige en waanzinnige vormen.
De in zonde, schuld en angst gelovende denkgeest gaat zwaar gebukt onder deze last en zoekt verlichting voor dit lijden buiten zich in de hoop eraan te kunnen ontsnappen via zogenaamde scape goats (in het Engels klinkt het nog duidelijker, dan zondebok vanwegen het woord escape (vluchten/ontsnappen)).

Naarmate het gewaarzijn van dit krankzinnige denksysteem uiteindelijk groeit en wordt “gezien” door de ontwakende denkgeest dan kan het niet meer anders op de oude ego manier gezien worden en is het proces van ontwaken uit het krankzinnige geloof in een waanzinnig onmogelijk denksysteem niet meer tegen te houden.
De denkgeest ontwaakt dan stap voor stap terug in zijn werkelijke staat, die van Heilige Geest en Heilige Geest zendt hele andere boodschappers uit dan die het geloof in ego uitzendt:

14.De Heilige Geest heeft jou de boodschappers van de liefde gegeven om uit te zenden, in plaats van die welke jij met angst hebt afgericht. 2Ze zijn even gedreven om wat hun dierbaar is naar jou terug te brengen als die andere dat zijn. 3Als jij hen erop uitstuurt, zullen zij alleen het onschuldige en het schone, het zachtmoedige en het vriendelijke zien. 4Ze zullen er even zorgvuldig op toezien dat geen enkele bescheiden daad van naastenliefde, geen enkele minieme uiting van vergeving en geen enkel zuchtje liefde aan hun aandacht ontsnapt. 5En ze zullen terugkeren met alle gelukkige dingen die zij hebben gevonden om die liefdevol met jou te delen. 6Wees er niet bang voor. 7Ze schenken jou verlossing. 8Zij brengen boodschappen van geborgenheid, want ze zien de wereld als vriendelijk.

15.Als je alleen de boodschappers uitzendt die de Heilige Geest jou geeft, en geen andere boodschappen wilt dan de hunne, zul jij geen angst meer zien. 2De wereld zal voor jouw ogen worden herschapen, gezuiverd van alle schuld, en mild beschilderd met schoonheid. 3De wereld bevat geen angst die jij er niet aan hebt opgelegd. 4En geen die jij de boodschappers van de liefde niet kunt vragen van haar weg te nemen, om haar dan nog steeds te zien. 5De Heilige Geest heeft jou Zijn boodschappers gegeven om naar je broeder te zenden en naar jou terug te keren met wat de liefde ziet. 6Ze zijn gegeven om de hongerige honden van de angst te vervangen die jij in plaats daarvan gezonden hebt. 7En zij gaan uit om het eind van de angst te verkondigen. (T19.IV.A.i.14,15)

Het geloof in ego is nu niet ineens helemaal verdwenen, nee het geloof in ego’s denksysteem van zonde, schuld en angst zit nog steeds in elke gedachte, zolang er nog wordt “ervaren”. Het verdwijnt alleen langzaam van voorgrond naar achtergrond. De keuzemakende functie van de denkgeest ontwaakt uit zijn verdovende slaap waardoor er weer bewust gekozen kan worden voor Liefde waardoor het ego geschreeuw (de keuze voor zonde, schuld en angst) verstomd en de zachte liefdevolle stem van Heilige Geest weer op de voorgrond treed.

Moet ik dan voortaan maar niet meer naar het nieuws kijken en me van social media terugtrekken?
Nee, alleen de functie verandert van het geloof in ego (zonde, schuld en angst) naar die van Heilige Geest.
De Heilige Geest functie van de denkgeest kan alles her-gebruiken mits “ik” denkgeest bereid ben het over te dragen, het te (ver)geven aan Heilige Geest. Dat is dan nog mijn enige functie en elke gedachte/projectie zal daarvan getuigen.


%d bloggers liken dit: