archiveren

Dagelijks archief: november 19, 2017

Angst en serieus nemen liggen dicht bij elkaar, kunnen zelfs niet buiten elkaar.
Zodra angst serieus wordt genomen, wordt ze “werkelijkheid”.
Zodra angst niet meer serieus wordt genomen en werkelijk gezien wordt als enkel en alleen de manier om de afscheiding van “Waarheid” schijnbaar mogelijk te maken, dus niet een angst om de reden die ik denk en geloof, kan ze oplossen in het vergeven van de vergissing die ze is.

Weet je wat, ik wilde hierbij die beroemde tekst uit ECIW plaatsen over het nietig dwaas idee dat de eeuwigheid binnensloop en waarom werd vergeten er om te lachen en het serieus werd genomen, waardoor angst echt wel een logisch gevolg lijkt,  maar al lezend in de tekst die eraan vooraf gaat en erna komt besloot ik de hele tekst van “T27.VIII. De held van de droom” hier te plaatsen.
Is beslist de moeite van het lezen waard en zet alles in het juiste verband:

VIII. De ‘held’ van de droom

1. Het lichaam is de centrale figuur in de droom van de wereld. 2Het ontbreekt
in geen enkele droom, en evenmin bestaat het zonder de droom
waarin het optreedt alsof het een persoon was die kan worden gezien en
geloofd. 3Het neemt de centrale plaats in in iedere droom die het verhaal
vertelt hoe het door andere lichamen werd gemaakt en in een wereld buiten
het lichaam werd geboren, daar een tijdje leeft en sterft, teneinde in het
stof te worden verenigd met andere lichamen die sterven zoals hij. 4In de
korte tijd die het is vergund te leven, zoekt het naar andere lichamen als
zijn vriend of vijand. 5Zijn veiligheid is zijn voornaamste zorg. 6Zijn welbehagen
is zijn richtlijn. 7Het probeert genoegens na te jagen en die dingen
te vermijden die hem pijn kunnen doen. 8En bovenal probeert het zichzelf
bij te brengen dat zijn pijnen en genoegens van elkaar verschillen en onderscheiden
kunnen worden.

2. Het dromen van de wereld neemt vele vormen aan, omdat het lichaam
op vele manieren probeert te bewijzen dat het autonoom en werkelijk is.
2Het tooit zichzelf met dingen die het gekocht heeft met metalen schijfjes
of met strookjes papier waarvan de wereld proclameert dat ze waardevol
en werkelijk zijn. 3Het werkt om die te verkrijgen door zinloze dingen te
doen, en smijt ermee in ruil voor zinloze dingen die het niet nodig heeft,
en zelfs niet wil. 4Het huurt andere lichamen in, zodat die het kunnen beschermen
en nog meer zinloze dingen kunnen vergaren die het zijn eigendom
noemen kan. 5Het zoekt om zich heen naar speciale lichamen die
zijn droom kunnen delen. 6Soms droomt het dat het de overwinnaar is van
lichamen zwakker dan hij. 7Maar in sommige fasen van de droom is het de
slaaf van lichamen die hem willen kwetsen en kwellen.

3. De serie avonturen van het lichaam, vanaf het tijdstip van de geboorte tot
aan de dood, vormen het thema van iedere droom die de wereld ooit heeft
gehad. 2De ‘held’ van deze droom zal nooit veranderen, en zijn bedoeling
evenmin. 3Hoewel de droom zelf vele vormen aanneemt, en ogenschijnlijk
een grote verscheidenheid laat zien aan plaatsen en gebeurtenissen waarin
zijn ‘held’ zich bevindt, heeft de droom maar één bedoeling die op vele
manieren wordt onderwezen. 4Deze ene les probeert het steeds en steeds
opnieuw en nogmaals te onderwijzen: dat het zelf oorzaak is, en geen gevolg.
5En jij bent zijn gevolg, en kunt zijn oorzaak niet zijn.

4. Zo ben jij niet de dromer, maar de droom. 2En dus dool je doelloos plaatsen
en gebeurtenissen in en uit die de droom spint. 3Dat dit alles is wat het
lichaam doet is waar, want het is slechts een figuur in een droom. 4Maar
wie reageert op figuren in een droom tenzij hij ze als werkelijk beschouwt?
5Zodra hij ze ziet zoals ze zijn, hebben ze niet langer effect op
hem, omdat hij begrijpt dat hij aan hen hun gevolgen heeft gegeven door
ze te veroorzaken, en ze een schijn van werkelijkheid te verlenen.

5. Hoezeer ben jij bereid te ontkomen aan de gevolgen van alle dromen die
de wereld ooit heeft gehad? 2Is het jouw wens dat geen enkele droom de
oorzaak lijkt van wat jij doet? 3Laten we dan gewoon naar het begin van
de droom kijken, want het deel dat jij ziet is slechts het tweede deel, waarvan
de oorzaak in het eerste ligt. 4Niemand die slaapt en in de wereld aan
het dromen is, herinnert zich zijn aanval op zichzelf. 5Niemand gelooft dat
er werkelijk een tijd is geweest dat hij niets van een lichaam wist en zich
deze wereld nooit als werkelijk kon hebben voorgesteld. 6Hij zou meteen
gezien hebben dat deze ideeën een en dezelfde illusie behelzen, te belachelijk
voor iets anders dan te worden weggelachen. 7Hoe serieus, hoe
ernstig lijken ze nu! 8En niemand kan zich herinneren wanneer ze met gelach
en ongeloof werden begroet. 9Wij kunnen ons dit wel herinneren, als
we hun oorzaak maar direct onder ogen zien. 10Dan zullen we reden tot lachen
zien, en geen grond voor angst.

6. Laten we de droom die hij heeft weggegeven teruggeven aan de dromer,
die de droom ziet als iets los van hem dat hem is aangedaan. 2In de eeuwigheid,
waar alles één is, sloop een nietig dwaas idee binnen waarom de
Zoon van God vergat te lachen. 3Door dit te vergeten werd de gedachte
een serieus idee, in staat tot zowel verwezenlijking als werkelijke gevolgen.
4Samen kunnen we ze beide weglachen, en begrijpen dat de tijd geen
inbreuk kan maken op de eeuwigheid. 5Het is ridicuul te denken dat de
tijd de eeuwigheid kan omringen, die juist betekent dat er geen tijd bestaat.

7. Een tijdloosheid waarin de tijd tot werkelijkheid is gemaakt, een deel van
God dat zichzelf kan aanvallen, een afgescheiden broeder als vijand, een
denkgeest in een lichaam: het zijn allemaal vormen van circulariteit waarvan
het einde bij haar uitgangspunt begint, en bij haar oorzaak eindigt.
2De wereld die jij ziet is een precieze weergave van wat jij dacht te hebben
gedaan. 3Behalve dat je nu denkt dat wat jij deed jou is aangedaan. 4De
schuld voor wat jij hebt gedacht wordt buiten jezelf gelegd, op een schuldige
wereld die in jouw plaats jouw dromen droomt en jouw gedachten
denkt. 5Ze brengt haar wraak, niet de jouwe. 6Ze houdt je eng in een lichaam
opgesloten, dat ze bestraft vanwege al de zondige zaken die het lichaam
uitricht in haar droom. 7Jij hebt niet de macht ervoor te zorgen dat
het lichaam zijn kwade daden stopzet, omdat jij het niet gemaakt hebt en
geen controle kunt uitoefenen op zijn handelingen, zijn doel of zijn lot.

8. De wereld demonstreert slechts een oeroude waarheid: je zult geloven
dat anderen jou precies datgene aandoen wat jij denkt dat jij hun hebt aangedaan.
2Maar als je eenmaal jezelf zover hebt gebracht hun de schuld te
geven, zul je de oorzaak niet zien van wat ze doen, omdat jij verlangt dat
de schuld op hen rust. 3Hoe kinderachtig is de koppige manoeuvre om je
onschuld te behouden door de schuld naar buiten af te schuiven, maar
nooit los te laten! 4Het is niet makkelijk de grap daarvan te zien wanneer
jouw ogen overal rondom je de zware gevolgen ervan aanschouwen, maar
zonder hun onbeduidende oorzaak. 5Zonder de oorzaak lijken de gevolgen
ervan inderdaad ernstig en droevig. 6Toch volgen ze er slechts uit. 7En
het is juist hun oorzaak die uit niets volgt, en slechts een grap is.

9. Met mild gelach neemt de Heilige Geest de oorzaak waar, en kijkt niet
naar de gevolgen. 2Hoe zou Hij anders jouw dwaling kunnen corrigeren,
jij die de oorzaak volkomen over het hoofd hebt gezien? 3Hij nodigt jou uit
ieder verschrikkelijk gevolg bij Hem te brengen, zodat jullie samen naar
de dwaze oorzaak ervan kunnen kijken, en jij met Hem een ogenblik kunt
lachen. 4Jij beoordeelt gevolgen, maar Hij heeft hun oorzaak beoordeeld.
5En door Zijn oordeel zijn de gevolgen weggenomen. 6Misschien kom jij in
tranen. 7Maar hoor hoe Hij zegt: ‘Mijn broeder, heilige Zoon van God, aanschouw
je ijdele droom waarin dit kon gebeuren.’ 8En je zult het heilig
ogenblik verlaten met jouw lachen en dat van jouw broeder, vergezeld van
het Zijne.

10. Het geheim van de verlossing is slechts dit: dat jij dit jezelf aandoet. 2Wat
ook de vorm van de aanval is, dit is nog steeds waar. 3Wie ook de rol van
vijand of van aanvaller op zich neemt, dit is nog steeds de waarheid. 4Wat
ook de oorzaak lijkt van enig leed of lijden dat je voelt, dit is nog steeds
waar. 5Je zou namelijk helemaal niet reageren op figuren in een droom
waarvan je wist dat je die droomde. 6Laat ze zo haatdragend en kwaadaardig
zijn als ze maar zijn, ze kunnen geen effect op jou hebben, behalve
wanneer jij naliet in te zien dat het jouw droom is.

11. Is deze ene les geleerd, dan zal ze jou bevrijden van elke vorm van lijden.
2De Heilige Geest zal deze ene alomvattende les van bevrijding herhalen
tot ze is geleerd, ongeacht de vorm van lijden die jou pijn bezorgt. 3Welk
leed jij ook bij Hem brengt, Hij zal met deze heel eenvoudige waarheid
antwoord geven. 4Want dit ene antwoord zal de oorzaak wegnemen van
iedere vorm van verdriet of pijn. 5De vorm beïnvloedt Zijn antwoord allerminst,
want Hij wil jou slechts de ene oorzaak van alle onderwijzen, ongeacht
hun vorm. 6En jij zult begrijpen dat wonderen de eenvoudige uitspraak
weerspiegelen: ‘Ik heb dit gedaan, en dit is wat ik ongedaan wil
maken.’

12. Breng dan ook alle vormen van lijden naar Hem die weet dat elk ervan is
als de rest. 2Hij ziet geen verschillen waar er geen bestaan, en Hij zal jou
leren hoe elk daarvan veroorzaakt is. 3Niet een heeft een andere oorzaak
dan alle andere, en ze worden allemaal met gemak ongedaan gemaakt
door slechts één enkele les die waarlijk is geleerd. 4De verlossing is een geheim
dat jij alleen voor jezelf hebt weggehouden. 5Dit is wat het universum
verkondigt. 6Maar aan haar getuigen schenk jij totaal geen aandacht.
7Want zij getuigen juist van wat jij niet wilt weten. 8Ze lijken dat voor jou
geheim te houden. 9Toch hoef je slechts te leren dat je er alleen maar voor
gekozen hebt om niet te luisteren, niet te zien.

13. Hoe ánders zul je de wereld zien wanneer je dit hebt ingezien! 2Wanneer
je de wereld jouw schuld vergeeft, zul jij er vrij van zijn. 3Haar onschuld
vereist niet jouw schuld, noch berust jouw schuldeloosheid op haar zonden.
4Dit is het voor de hand liggende; een geheim dat voor niemand dan
jouzelf is weggehouden. 5En dit is het wat jou gescheiden van de wereld
heeft gehouden, en jouw broeder gescheiden heeft gehouden van jou. 6Nu
hoef je nog maar te leren dat jullie beiden onschuldig zijn, of schuldig.
7Het enige dat onmogelijk is, is dat jullie niet gelijk zijn aan elkaar; dat ze
beide waar zijn. 8Dit is het enige geheim dat nog geleerd dient te worden.
9En het zal geen geheim zijn dat jij genezen bent.

%d bloggers liken dit: