Question and Answer Service – Vraag & Antwoord Service

Voor wie het nog niet, maar ook een reminder voor wie het al wel weet, de Foundation For A Course In Miracles heeft een geweldig behulpzame Question and Answer Service, waar je zo’n beetje elke vraag die je maar kunt hebben als student van Een cursus in wonderen kunt terugvinden.
Ook is er al jaren een Vraag & Antwoord Service, waar je de Nederlandse vertaling van in middels een hele boel vragen en antwoorden van de Q & A van de Foundation kunt vinden.
Je kunt de Q & A van de Foundation vinden onder deze link: http://www.facimoutreach.org/
En de Nederlandse versie onder deze link: http://www.eciw.nl/

Als voorproefje plaats ik hier een voorbeeld van een Question & Answer, eerst in het Engels en daaronder de Nederlandse vertaling. Het gaat over bewustzijn.

Q #127: If there is only one Mind, why do I perceive myself as unique?
Can you help me reconcile the fact that there is only One Self or One Mind and that I perceive myself as a unique consciousness? Is my perception of having a unique consciousness an illusion?

A: As real as it seems to us, our unique individual consciousness is in fact part of the ego’s bag of illusions. In fact, consciousness is the first trick the ego pulled out of that illusory bag. A Course in Miracles tells us early in the text that “consciousness, the level of perception” is in fact within the illusory ego realm, and that it is “the first split introduced into the mind after the separation.” If you think of the fact that perception necessarily involves a self that is perceiving and an other that is perceived, you may be able to understand why the Course says that consciousness necessarily involves a separated mind and so can’t be real. In Heaven, the realm of knowledge or One-mindedness, on the other hand, there is no separation and so there can be no perception, that is, no self to perceive an other (T.3.IV.1,2,3).
Near the end of the book, the Course refers to the illusory nature of individual consciousness, observing that “in this world, because the mind is split, the Sons of God appear to be separate. Nor do their minds seem to be joined. In this illusory state, the concept of an ‘individual mind’ seems to be meaningful” (C.1.2:1,2,3). And in case we have still not gotten the point, it adds that “consciousness has levels and awareness can shift quite dramatically, but it cannot transcend the perceptual realm. At its highest it becomes aware of the real world [totally healed perception], and can be trained to do so increasingly. Yet the very fact that it has levels and can be trained demonstrates that it cannot reach knowledge” (C.1.7:4,5,6).
So consciousness will be left behind, or transcended, when our mind is completely healed of the mistaken thought of separation and returns to the realm of knowledge or One-mindedness. It is this seeming loss of individual, unique consciousness that is at the root of all the fear we ultimately associate with the practice of forgiveness. Yet we will never be called upon to relinquish this false self and will let it go only when it no longer has any value or meaning for us. So the ego’s fear of annihilation is just one further trick it pulls from its illusory bag to keep us rooted in its thought system.
For further discussions of mind and consciousness, you may wish to review Questions #27, 32, and 65.

En de vertaling:

V#127: Als er slechts één Denkgeest is, waarom neem ik mijzelf dan als uniek waar?
Kun je me helpen om het gegeven dat er maar één Zelf of één Denkgeest is te verzoenen met het feit dat ik mijzelf waarneem als een uniek bewustzijn? Is mijn waarneming dat ik een uniek bewustzijn heb een illusie?

A: Zo werkelijk als het voor ons lijkt, is ons unieke, individuele bewustzijn in feite deel van de illusoire trukendoos van het ego. Bewustzijn is zelfs de eerste truc die het ego uit die doos heeft getrokken. Een cursus in wonderen zegt vooraan in het Tekstboek dat “het bewuste, het niveau van de waarneming” in feite binnen het illusoire domein van het ego valt. Dat het: “de eerste splitsing (is) die na de afscheiding in de denkgeest werd ingevoerd“ (T3.IV.2:1). Als je denkt aan het gegeven dat waarneming noodzakelijkerwijs een zelf inhoudt dat waarneemt en een ander zelf dat waargenomen wordt, kun je misschien begrijpen waarom de Cursus zegt dat bewustzijn een afgescheiden denkgeest inhoudt, en dus niet werkelijk kan zijn. Daarentegen is er in de Hemel, het domein van kennis of Eenheid-van-denken, geen afscheiding en kan er dus geen waarneming zijn, wat betekent dat er geen zelf is om een ander zelf waar te nemen (T3.IV.1-3).
Tegen het eind van het boek, verwijst de Cursus naar de illusoire aard van individueel bewustzijn, door op te merken: “Omdat de denkgeest gespleten is, lijken de Zonen van God in deze wereld gescheiden te zijn. Ook schijnen hun denkgeesten niet te zijn verbonden. In deze illusoire toestand lijkt het concept van een ‘individuele denkgeest’ betekenis te hebben” (VvT1.2:1-3). En voor het geval we het nog steeds niet door hebben, voegt hij toe: “Het bewuste heeft niveaus en het bewustzijn kan heel dramatisch verschuiven, maar het kan het domein van de waarneming niet ontstijgen. Op zijn hoogst wordt het zich van de werkelijke wereld bewust, en het kan getraind worden om dat in toenemende mate te doen. Maar alleen al het feit dat het niveaus heeft en getraind kan worden, toont aan dat het niet tot kennis kan reiken” (VvT1.7:4-6).
Dus zal bewustzijn achtergelaten worden, of overstegen, wanneer onze denkgeest volkomen genezen is van de onjuiste gedachte van afscheiding, en weer terugkeert naar het domein van kennis of Eenheid-van-denken. Het is dit ogenschijnlijke verlies van individueel, uniek bewustzijn dat ten grondslag ligt aan alle angst die we uiteindelijk associëren met het beoefenen van vergeving. Toch zal er nooit een beroep op ons gedaan worden om ons te ontdoen van dit valse zelf, maar zullen we het loslaten wanneer het geen enkele waarde of betekenis meer voor ons heeft. Dus is de angst van het ego voor vernietiging gewoon weer een truc die het uit zijn illusoire trukendoos haalt om ons in zijn denksysteem geworteld te houden.
Voor verdere bespreking over denkgeest en bewustzijn, zou je V#27, V#32 en V#65 kunnen nalezen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: